Picture of David Nguyen

H° Tr® Pháp Lš và Doanh NghiŒp tåi Hoa Kÿ và Th‰ Gi§i.

Væn Phòng LuÆt SÜ NGUYEN LAW cam k‰t së cung cÃp các giäi pháp chuyên nghiŒp, tÓt ÇËp cho thân chû liên quan ljn các vÃn ÇŠ pháp lš cÛng nhÜ thÜÖng måi trên toàn nܧc MÏ và các nܧc thu¶c Châu Âu và Châu Á.

BÃt cÙ các vÃn ÇŠ pháp lš nào cÀn ljn s¿ h° tr® cûa luÆt sÜ, xin quš vÎ hãy g†i cho LuÆt SÜ David NguyÍn. V§i kinh nghiŒm dÒi dào tåi Hoa Kÿ cÛng nhÜ làm viŒc tåi Châu Á và tu nghiŒp tåi Châu Âu, David NguyÍn së giúp quš vÎ giãi quy‰t vÃn ÇŠ m¶t cách dÍ dàng vŠ các m¥t pháp lš cÛng nhÜ thÜÖng måi ho¥c các vÃn ÇŠ xãy ra trong Ç©i sÓng hàng ngày cûa quš vÎ.

 


CÆp NhÆt Tin TÙc

November 14, 2009 - David Nguyen ÇÜ®c b° nhiŒm làm Chû TÎch cûa HôÎ ñÒng thành lÆp CÖ Ch‰ Phøc Vø Pháp Lš cho Sinh Viên trÜ©ng ñåi H†c IUPUI.

October 1st, 2009 - David Nguyen ÇÜ®c ch†n làm thành viên cûa phái Çòan thæm vi‰ng h»u nghÎ nܧc Hòa Lan vào næm 2010 do Rotary District 6560 tài tr®.

September 3rd, 2009 - David Nguyên ÇÜ®c b° nhiŒm vào ‘’Mayor’s Public Safety Personel Diversity Task Force‘’